Arthrogryposis, Mental Retardation and Seizures

Arthrogryposis, Mental Retardation and Seizures [SLC35A3]: Arthrogryposis, mental retardation, autism spectrum disorder, epilepsy, microcephaly, and hypotonia.